MAP

주소 : 서울시 성동구 성수동2가 322-42 원픽셀빌딩 3층

TEL : 02-925-3833   FAX : 02-926-3834

전철 이용시 : 2호선 성수역 3번 출구
차량이용시 : 건물 앞 서울숲 드림타워 지하주차장 이용 (유료) / 대로변 공영주차장 (유료)
3F, OnePixel bldg, 322-42 Seong su-Dong 2 ga, Seong dong-Gu, Seoul, Korea
Tel : 82-2-925-3833 Fax : 82-2-926-3834

Subway : Exit 3, Seongsu Station, No 2 Green line
Vehicle : Seoul Forest Dream Tower parking lot (charged) / Public parking lot (charged)